UTQ-02105 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-02105 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา

 • บทบาทคุณครูในการส่งเสริมให้นักเรียนสำรวจค้นหาวิธีการแก้ปัญหา/เสนอแนวทาง แก้ปัญหาด้วยตนเองโดยตั้งคำถาม เพื่อนำไปสู่การคิดวิเคราะห์จาสื่อรูปธรรม/กึ่งรูปธรรมตรงกับรูปแบบการ จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบใด
  – รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)
 • เครื่องมือวัดผลทางคณิตศาสตร์ในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีเกณฑ์แบบรูบริค
  – ข้อสอบแบบเลือกตอบ
 • องค์ประกอบที่จะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้การบวกคือข้อใด
  – ประสบการณ์ และวุฒิภาวะ
 • ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับใด
  – ระดับการศึกษาภาคบังคับ
 • ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของโครงสร้างรายวิชา
  – ชิ้นงาน
 • แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด
  – ควรเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 • ใช้สถานการณ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม ครูมนัสกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนผลงานของนักเรียน เรื่องแผนผังและมาตราส่วน ดังนี้
  1. มีแผนผังแสดงรายละเอียดครบถ้วน แต่มาตราส่วนไม่ถูกต้อง
  2. มีแผนผังแสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วน แต่ใช้มาตราส่วนถูกต้อง
  3. มีแผนผังแสดงรายละเอียดได้ครบถ้วน และใช้มาตราส่วนถูกต้อง
  4. มีแผนผังแสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วน และมาตราส่วนไม่ถูกต้อง
  ข้อใดเรียงลำดับคุณภาพของผลงานจากระดับสูงสุดลงมาถึงระดับต่ำสุดได้เหมาะสม
  – 3, 1, 4, 2
 • ข้อใดสำคัญที่สุดเกี่ยวกับการประเมินผลก่อนเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  – เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้เรียนรู้อะไรมาก่อนบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนและสิ่งที่รู้มาก่อนนี้ถูกต้องหรือไม่
 • บทบาทคุณครูในการส่งเสริมให้นักเรียนสำรวจค้นหาวิธีการแก้ปัญหา/เสนอแนวทาง แก้ปัญหาด้วยตนเองโดยตั้งคำถาม เพื่อนำไปสู่การคิดวิเคราะห์จากสื่อรูปธรรม/กึ่งรูปธรรมตรงกับรูปแบบการ จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบใด
  – รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)
 • ข้อใดเป็นจำนวนนับทั้งหมด
  – 12, 1, 3, 5, 9
 • ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์แบบรูบริคในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
  – การให้คะแนนแบบวิเคราะห์มักนำมาใช้ในการประเมินผลเพื่อตัดสินหรือสรุปผล การเรียนของนักเรียน
 • ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นลำดับแรก
  – สาระการเรียนรู้
 • ถ้าครูต้องการฝึกให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ และ หาแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง ควรใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบใด
  – รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์
 • การจัดการเรียนรู้การบวก ควรมีลำดับขั้นต่อไปนี้
  – การเตรียมความพร้อมการเรียนรู้การบวก ความหมายของการบวก การบวกเบื้องต้น สมบัติการบวก ความพร้อมของการเรียนรู้กรรมวิธีการบวก กรรมวิธีการบวก
 • แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ให้ผู้เรียนฝึกเขียนสถานการณ์ปัญหา อย่างสม่ำเสมอ มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างไร ให้พิจารณาจากข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้
  1. ทำให้ครูทราบพื้นฐานของผู้เรียน
  2. ช่วยให้ผู้เรียนสนใจการแก้ปัญหา
  3. ช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับสถานการณ์ปัญหา
  4. ฝึกการเขียน/ทำความเข้าใจภาษา
  – 1 2 3
 • จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ มีอะไรบ้าง
  – กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 • บทบาทของผู้สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้สอนต้องดำเนินการขั้นตอนใดเป็นอันดับแรก
  – ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
 • การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์จำเป็นต้องใช้สื่อการเรียนรู้ประกอบ ท่านมีแนวคิดในการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้อย่างไร
  – หาได้ง่ายในท้องถิ่น/สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
 • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้รายวิชาพื้นฐานต้องใช้ตัวชี้วัด กำหนดคุณภาพของผู้เรียน และกำหนดให้รายวิชเพิ่มเติมต้องใช้อะไรกำหนดคุณภาพของผู้เรียน
  – ผลการเรียนรู้
 • จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในใบความรู้ ข้อใดคือจุดเน้นที่แตกต่างกัน
  – เน้นทักษะกระบวนการคิด การอภิปราย การให้เหตุผล

ที่มา : โอตะคุ น่ารักดี

15,635 total views, 4 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น