UTQ-00224 การศึกษาพิเศษ : ความรู้ในการปฏิบัติงานของครูการศึกษาพิเศษ

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-00224 การศึกษาพิเศษ : ความรู้ในการปฏิบัติงานของครูการศึกษาพิเศษ
จำนวนคำถาม : 20 ข้อ 15/20

 • ข้อใดเป็นความหมายของภาษาที่ถูกต้องที่สุด
  – น้องเอมเขียนจดหมายส่งต่อเพื่อนขณะเรียนหนังสือ
 • เทคนิคใดที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายและประสบความสำเร็จ
  – การเสริมแรง
 • ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อพัฒนาภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  – Voice Synthesizer
 • ความพร้อมของครูในด้านใดที่จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้
  – การประเมินและสังเกตพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ
 • ข้อใดเป็นพฤติกรรมของเด็กที่ครูควรใส่ใจและช่วยเหลือเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้
  – ขาวเดินไปเดินมา เมื่อมีคนเข้าใกล้ก็จะวิ่งหนี
 • เด็กที่เดินไปมาไม่ยอมเรียน ครูควรใช้สื่อประเภทใดในการจัดการกับพฤติกรรมได้เหมาะสมที่สุด
  – การจัดระบบงาน
 • คุณลักษณะสำคัญข้อใดที่ช่วยให้ครูการศึกษาพิเศษปฏิบัติงานได้ในความหลากหลายของผู้เรียน
  – มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
 • นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษควรคำนึงถึงข้อใดเป็นสำคัญ
  – เหมาะสมกับความสามารถของเด็ก
 • ครูควรคระหนักถึงลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้านใดที่จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากที่สุด
  – ความบกพร่องของเด็กแต่ละประเภท
 • กิจกรรมในข้อใดที่ทำให้ครูรู้จักผู้เรียนที่เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  – ถูกทุกข้อ
 • การวิจัยทางการศึกษาพิเศษจะได้ปัญหาสำหรับการทำวิจัยจากแหล่งใดบ้าง
  – การจัดการเรียนรู้และผู้เรียน
 • ข้อใดถูกที่สุด ในบทบาทของครูในการนำความรู้ทางจิตวิทยามาใช้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  – การสร้างโอกาสในการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
 • การวิจัยเพื่อศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่ กล้ามเนื้อมืออ่อนแรง ครูควรใช้เครื่องมือใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  – แบบสังเกตและแบบทดสอบ
 • ข้อใดเป็นการปรับพฤติกรรมผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักการจัดพฤติกรรม
  – การปรับแต่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยสร้างพฤติกรรมใหม่
 • เดิมท่านเป็นครูในโรงเรียนที่สอนเด็กปกติ ได้ขอย้ายมาสอนใกล้บ้านซึ่งเป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการท่านจะเตรียมตัวอย่าง ไรเพื่อมาปฏิบัติงานใโรเรียนแห่งใหม่
  – หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเด็กพิเศษเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน
 • ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการศึกษาจิตวิทยาการศึกษาสำหรับครูพิเศษ
  – วางแผนการศึกษา การจัดหลักสูตร อุปกรณ์การสอน และการบริหารได้อย่างถูกต้อง
 • เด็กออทิสติกควรใช้สื่อประเภทใดเพื่อช่วยส่งเสริมการสื่อสารได้ดีที่สุด
  – บัตรภาพ
 • ครูการศึกษาพิเศษควรนำหลักธรรมใดมาใช้ในการปฏิบัติงานที่จะทำให้มีความสุข สนุกกับงาน ทำงานได้เป็นระบบและมีความก้าวหน้า
  – อิทธิบาท 4
 • การบริหารจัดการในชั้นเรียนการศึกษาพิเศษ ข้อใดมีความสำคัญมากที่สุด
  – ครูยอมรับเด็ก
 • ครูในฐานะนักวิจัยควรมีทักษะพื้นฐานใดที่จะช่วยให้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
  – มีความมุ่งมั่น สนใจใฝ่รู้ และมักแสวงหาความรู้ในการทำงาน

โดย : โอตะคุ น่ารักดี

5,300 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น