สพฐ.ระดมสมองผู้รู้ด้านการศึกษา เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เปิดเผย ถึงการจัดการประชุมเสวนาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นฐาน เมื่อวัน 11 มกราคม 2558 ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ว่า เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นที่ยอมรับ ดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติมากที่สุด จึงได้เชิญคณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง ระดมสมองร่วมเสวนากำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2558-2564 ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายวางไว้ชัดเจนว่าจะได้แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้น ฐานที่ครอบคลุมและมีความสมบูรณ์ ใน 4 ด้าน คือ

  1. การปฏิรูปการเรียนรู้ (หลักสูตรแกนกลาง ลดภาระงานครูพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทักษะ เนื้อหา คุณลักษณะนักเรียนศตวรรษที่ 21 การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล)
  2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(ระบบการบริหารบุคคล ระบบการผลิต สรรหา ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู การพัฒนาครู การประเมินครู)
  3. การเพิ่ม-กระจายโอกาสและคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (การศึกษาทางไกล ระบบ ICT ทางการศึกษา การจัดทุนการศึกษา ระบบงบประมาณอุดหนุน คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน ระบบดูแลช่วยเหลือ)
  4. ระบบการบริหารจัดการ (ปรับโครงสร้างการบริหาร การกระจายอำนาจ การบริหารสถานศึกษานิติบุคคล หลักธรรมาภิบาล การปรับระบบอุดหนุน งบประมาณพัฒนาสถานศึกษา ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการ)

แนวทางการปฏิรูปทุกด้านจะส่งผลให้การศึกษาของไทยมีคุณภาพยืนหยัดในเวทีโลกได้อย่างไม่อายใคร

ที่มา : แนวหน้า

273 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น