ไฟเขียวปรับเกณฑ์ย้ายรอง ผอ.เขต ขอชำนาญการพิเศษเน้นผลผู้เรียน

โรงเรียน - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรฯ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีสาระสำคัญ อาทิ คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน สามารถยื่นคำขอได้ก่อนที่จะดำรงวิทยฐานะครบตามที่กำหนดในมาตรฐานวิทยฐานะได้ก่อนไม่เกิน 2 ปี ผ่านการพัฒนาจากส่วนราชการ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถเชิงทฤษฎี ส่วนที่ 2 ประสบการณ์วิชาชีพ ต้องได้รับการรับรองว่าเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ จากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น การพัฒนางานและผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำ และผลที่เกิดกับผู้เรียนหรือคุณภาพผู้เรียน โดยกำหนดให้ยื่นคำขอได้ปีละ1 ครั้ง 2 ช่วงเวลา คือ ก่อนภาคเรียนที่ 1 และก่อนภาคเรียนที่ 2 ไม่น้อยกว่า 90 วัน เป็นต้น
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สังกัด สพฐ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ ว16 ลงวันที่ 5 ก.ย.56 ดังนี้ 1.กรณีย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ให้ย้ายรอง ผอ.สพท.ประเภทตำแหน่งที่มีเงื่อนไขไปดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพท.ประเภทตำแหน่งโครงสร้างที่ว่างอยู่ได้ 2.กำหนดสัดส่วนของตำแหน่งรองผอ.สพท.ประเภทตำแหน่งโครงสร้างที่ว่าง เพื่อใช้รับย้าย และใช้ในการคัดเลือกบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งในสัดส่วนที่เท่ากัน 50:50 ซึ่งการปรับปรุงหลักเกณฑ์นี้จะทำให้ตำแหน่งรอง ผอ.สพท.ในประเภทตำแหน่งที่มีเงื่อนไขซึ่งมีจำนวนมากลดลงได้เร็วขึ้น เพราะจะยุบเลิกเมื่อมีตำแหน่งว่างลงและเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งอื่นที่เหมาะสมต่อไป

ที่มา : สยามรัฐ

440 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น