เชิญร่วมแก้ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูฯ ด่วน..!

ครูระยอง-บทความ

Print Friendly, PDF & Email

โปรดช่วยกันยกร่างและเสนอ การยกร่างรายมาตรา ในนามคณะทำงานยกร่างพร้อมนำไปพิจารณา ครับ

ให้พิจารณาแก้ไข โดยยึดหลักการสำคัญ ของ พ.ร.บ. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ สุจริต และยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ ดังนี้

  1. องค์คณะบุคคล ได้แก่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ และกรรมการสถานศึกษา ควรมีองค์ประกอบที่กระชับ เหมาะสม เป็นไตรภาคี ถ่วงดุลอำนาจ มีคุณสมบัติ ที่มีวุฒิภาวะโดยเฉพาะความทรงคุณวุฒิ และให้มาจากการสรรหาจากคนดีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม
  2. กำหนดหน้าที่ของคณะบุคคล หน่วยงาน และผู้บริหาร ได้แก่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ กรรมการสถานศึกษา สนง.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ สถานศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เลขาธิการหน่วยงาน ผอ.เขต ผอ.สถานศึกษา โดยต้องให้มีการกระจายอำนาจไปยัง สถานศึกษาให้มากที่สุด รองลงมาคือ อ.ก.ค.ศ.
  3. ให้บุคลากรทุกคนในกระทรวงศึกษาธิการเป็นข้าราชการครู และมีความมีเส้นทางก้าวหน้า เท่าเท่ยม ไม่เหลื่อมล้ำ ทั้งนี้ อาจมีทั้งข้าราชการที่เป็นตำแหน่งทางวิชาการ (ARC) มีวิทยฐานะ และตำแหน่งที่ขึ้นอยู่กับภาระงาน (PC)
  4. ให้มี อ.ก.ค.ศ.ในทุกส่วนราชการ เช่น สพฐ. จะต้องมี อ.ก.ค.ศ.สพฐ. เป็นต้น

ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นการปฏิรูปการศึกษา กับ คณบดี สุรวาท ทองบุ ที่ปรึกษา กมธ.กศ. และคณะทำงานยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการศึกษา สนช.

ที่มา : ครูบ้านนอก

337 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น