กำหนดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558

โอเน็ต

Print Friendly, PDF & Email

 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดวิชาในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ซึ่งได้ปรับลดการสอบจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปนั้น ขณะนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่อเนื่องในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดวิชาในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งหมด 4 กระทรวง/เทียบเท่า จำนวน 10 หน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาที่มีนักเรียนเข้าสอบ และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและปฏิบัติตามประกาศ คือ

 1.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 4. สถาบันการพลศึกษา
 5. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 8. สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
 9. สำนักการศึกษาเมืองพัทยา
 10. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่บริหารการทดสอบ O-NET ให้เป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติโดยเฉพาะเกี่ยวกับความโปร่งใสและยุติธรรม โดยศูนย์สอบดังกล่าวประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษาเมืองพัทยา รวมทั้งสิ้น 308 ศูนย์ และมีกำหนดชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 19 แห่ง ในเดือนพฤศจิกายน 2558

ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ผ่านเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) และจะส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการสอบ 

ที่ การสอบ วันส่งข้อมูล/วันสมัคร วันสอบ วันประกาศผลสอบ
1 O-NET ป.6 1 กรกฎาคม –
31 สิงหาคม 2558
27 กุมภาพันธ์ 2559 28 มีนาคม 2559
2 O-NET ม.3 1 กรกฎาคม –
31 สิงหาคม 2558
27-28 กุมภาพันธ์ 2559 29 มีนาคม 2559
3 O-NET ม.6 1 กรกฎาคม –
31 สิงหาคม 2558
6-7 กุมภาพันธ์ 2559 21 มีนาคม 2559
 •  ตารางสอบ

– การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 (แบบทดสอบจำนวน 5 ฉบับ)

วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ
เสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2559 9.00-9.50 น. 64 คณิตศาสตร์ 50 นาที
  10.20-11.10 น. 61 ภาษาไทย 50 นาที
  12.30-13.20 น. 65 วิทยาศาสตร์ 50 นาที
  13.50-14.40 น. 62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 50 นาที
  15.10-16.00 น. 63 ภาษาอังกฤษ 50 นาที
สถานศึกษาดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2558 ที่เว็บไซต์ สทศ.

– การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (แบบทดสอบจำนวน 5 ฉบับ)

วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ
เสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2559 9.00-10.30 น. 94 คณิตศาสตร์ 90 นาที
  11.00-12.30 น. 91 ภาษาไทย 90 นาที
  14.00-15.30 น. 93 ภาษาอังกฤษ 90 นาที
อาทิตย์ 28 กุมภาพันธ์ 2559 9.00-10.30 น. 95 วิทยาศาสตร์ 90 นาที
  11.00-12.30 น. 92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 90 นาที
สถานศึกษาดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2558 ที่เว็บไซต์ สทศ.

– การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 (แบบทดสอบจำนวน 5 ฉบับ)

วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ
เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2559 8.30-10.30 น. 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120 นาที
  11.30-13.30 น. 04 คณิตศาสตร์ 120 นาที
  14.30-16.30 น. 03 ภาษาอังกฤษ 120 นาที
อาทิตย์ 7 กุมภาพันธ์ 2559 8.30-10.30 น. 01 ภาษาไทย 120 นาที
  11.30-13.30 น. 05 วิทยาศาสตร์ 120 นาที
สถานศึกษาดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2558 ที่เว็บไซต์ สทศ.

ข้อมูลจำนวนผู้เข้าสอบในปีการศึกษา 2558 เนื่องจากระบบการส่งข้อมูลของผู้เข้าสอบ จะเปิดให้สถานศึกษาดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ผ่านระบบ O-NET / www.niets.or.th ผ่านเว็บไซต์ของ สทศ.ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2558

ที่มา : ครูบ้านนอก

473 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น