การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก.ค.ศ.

Print Friendly, PDF & Email

ดร.รัตนา  ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 12 – 14 กันยายน 2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม โดยที่ประชุมได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้ส่วนราชการได้ถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้

  1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 หลักเกณฑ์
  2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทน สพฐ.  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ.  รวมทั้งสิ้น 50 คน

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

626 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น