รุกปรับโครงสร้างศธ.

กระทรวงศึกษาธิการ

Print Friendly, PDF & Email

ปลัด ศธ.ประชุมบอร์ด ก.พ.ร., ก.พ. และองค์กร 5 แท่งในสังกัดไปเขียนรายงานข้อขัดข้องโครงสร้างใหม่ ศธ. ก่อนทำประชาพิจารณ์ฟังเสียงประชาชน และเสนอซูเปอร์บอร์ดปลายปีนี้

นพ.กำจร ติตยกวี กล่าวภายหลังประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ตนได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานภายนอกคือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และหน่วยงานอื่นๆ ในกำกับของ ศธ. เพื่อให้ความคิดเห็นทบทวนภารกิจของโครงสร้างใหม่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่างไว้ ผ่านหลักการที่ว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้จะไม่มีการเพิ่มอัตรากำลังคน ไม่เพิ่มงบประมาน และเพิ่มความเป็นอิสระให้กับสถานศึกษามากขึ้น

ซึ่งโครงสร้างรูปแบบเดิมมีปัญหาในเรื่องของการติดตามและประเมินงาน การปรับโครงสร้างจะทำให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สามารถดำเนินการบูรณาการได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างเต็มที่ รวมถึงขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างทันทีด้วย

นพ.กำจรกล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นว่าโครงสร้างของ ศธ.จะต้องมีโครงสร้างที่เป็นไปตามภารกิจ เช่น กรมวิชาการ เป็นต้น และยังต้องมีโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างหลัก เช่น กรมปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น ทั้งในส่วนของอาชีวศึกษา ที่มีความกังวลว่าจะปรับโครงสร้างกันอย่างไรเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยเสนอให้มีอย่างน้อย 4 กรม เพื่อตอบสนองภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ต้องมุ่งเน้นตามที่รัฐมอบหมาย โดยเฉพาะการผลิตกำลังคนในสายอาชีพ ตนคิดว่ายังต้องคงมีหน่วยงานที่ดูแลอาชีวศึกษา แต่ในส่วนที่เสนอเพิ่มคงต้องมีการศึกษาว่าจะต้องปรับไปในทิศทางใด

นพ.กำจรกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ยังไม่ได้ข้อยุติใดๆ ตนจึงได้สั่งการบ้านให้กรรมการทุกคนไปเขียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อขัดข้องในการบริหารงานภายใต้โครงสร้างรูปแบบปัจจุบัน ที่โครงสร้างใหม่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ และในโครงสร้างใหม่คาดว่าจะมีข้อขัดข้องประการใดบ้างที่จะส่งผลต่อการบริหารงาน และกลับมาให้ข้อมูลเพื่อสังเคราะห์ออกมาเป็นรูปแบบโครงสร้าง ศธ.ประมาณ 2-3 รูปแบบ และเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้ปกครอง นักเรียน/นักศึกษา อดีตผู้บริหาร นักวิชาการ เป็นต้น ภายในต้นเดือนธันวาคม และจะเสนอโครงสร้างที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. และองค์กรหลักของ ศธ.ให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการศึกษา หรือซูเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในช่วงปลายเดือนธันวาคมต่อไป.

ที่มา : ไทยโพสต์

438 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น