ปรับรูปแบบประเมินภายในนำร่องระบบ

ประเมินผลนักเรียน - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

“รมช.ศธ.” ปรับรูปแบบประเมินคุณภาพภายในของ ศธ.นำร่อง การปรับปรุงรูปแบบประเมินใหม่ทั้งภายใน-นอก วางสเต็ป 9 เดือนแล้วเสร็จทั้งหมด เผยตัวบ่งชี้ยืดหยุ่นได้ตามบริบทของโรงเรียน ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเดียวกันทุกโรงเรียน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวภายหลังการประชุมปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับนายนภดล ร่มโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินวัดผลองค์กร และคณะกรรมการการประเมินและประกันคุณภาพภายในของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากสถานศึกษาแล้ว ยังคงต้องคำนึงถึงงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่จะเข้าไปทำหน้าที่ประเมินด้วย

เพราะการประเมินต้องใช้คนเข้าไปประเมินโรงเรียน และ ศธ.ต้องศึกษารูปแบบของโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกโรงเรียน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของพื้นที่ และในส่วนของตัวบ่งชี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้แบบเดียวกันทุกโรงเรียน ต้องมีเฉพาะตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการของโรงเรียนขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูก และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของประเทศ ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นว่าการประเมินจะต้องสร้างประโยชน์ และทำให้สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินมีการพัฒนาขึ้น ศธ.จะต้องนำรายงานการประเมินมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ประเมินแล้วพบว่าโรงเรียนมีปัญหาบุคลากรไม่พอ ศธ.ก็จะนำรายงานของทุกโรงเรียนที่พบปัญหามารวบรวมและดำเนินการแก้ไข เป็นต้น

“ผมได้วางกรอบการทำงานไว้ว่า ในส่วนของตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) จะต้องแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน และอีก 3 เดือนต่อจากนั้น ทาง ศธ.จะร่วมมือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อหารือกำหนดให้ตัวบ่งชี้และวิธีการการประเมินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อได้ตัวบ่งชี้และวิธีการประเมินแล้วจะเริ่มทดสอบรูปแบบการประเมินใหม่ในโรงเรียนนำร่องช่วง 3 เดือนหลัง แต่ถ้าทำออกมาแล้ววิธีการและตัวประเมินยังออกมาแบบเดิมๆ ไม่มีประโยชน์ก็จะขยายเวลาออกไป เพราะต้องทำให้ดีก่อนจึงจะถือว่าการปฏิรูประบบการประเมินเสร็จสิ้นลง”

ที่มา : ไทยโพสต์

663 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น