tepe 58004 ค่านิยม 12 ประการ แบบทดสอบ Post –test 14/20

เฉลย TEPE Online - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

tepe 58004 ค่านิยม 12 ประการ แบบทดสอบ Post –test 14/20

 • ข้อใดคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาค่านิยมในห้องเรียน
  – การบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 • ทำไมค่านิยมจึงถือว่ามีความสำคัญต่อการสร้างความเป็นพลเมือง
  – ค่านิยมมีทักษะการคิดที่เป็นสมรรถนะสำคัญของพลเมือง

 • ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นส่วนรวม
  – การศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
 • การตั้งคำถามใดทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเหตุการณ์จริงหรือพฤติกรรมของบุคคลตัวอย่าง
  – ให้วิเคราะห์การปฏิบัติให้ถูกต้องตามค่านิยมที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนบันทึกการกระทำของนักเรียนเหมาะสมกับการพัฒนาค่านิยมใดน้อยที่สุด
  – การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยที่สำคัญ
 • กิจกรรมใดต่อไปนี้สามารถพัฒนาความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ของการดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน ได้ตรงตามหลักการสอนมากที่สุด
  – ศึกษาดูงานวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ประวบความสำเร็จตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมที่ทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองและไม่เห็นแก่ตัว
  – ซื่อสัตย์ เสียสละ
 • การเรียนรู้ด้วยการคิด รู้จักเห็นคุณค่าอละแสดงออก สะท้อนให้เห็นการจัดการเรียนรู้ในลักษณะใด
  – เน้นประสบการณ์จริง
 • จุดมุ่งหมายของการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนดยบายคืออะไร
  – สร้างคนสร้างชาติให้เข้มแข็ง
 • การเป็นตัวอย่างที่ดีของครูในเรื่องการมีระเบียบวินัย มีประโยชน์อย่างไร
  – เป็นการแสดงบทบาทที่ถูกต้องของครู
 • การบูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีหลักการพื้นฐานอย่างไร
  – การเชื่อมโยงเนื้อหาค่านิยมกับเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกัน
 • การปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์และกฎหมายคือค่านิยมใด
  – มีระเบียบวินัย
 • บทบาทโดยตรงของครูสังคมศึกษาเกี่ยวข้องกับค่านิยมใดมากที่สุด
  – เข้าใจแลเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
 • ค่านิยมหลัก 12 ประการ จัดอยู่ในค่านิยมประเภทใด
  – คุณธรรม จริยธรรมและสังคม
 • การรู้สึก รู้คิด รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงกับกิจกรรมใดต่อไปนี้มากที่สุด
  – การจัดตั้งสหกรณ์หมู่บ้าน
 • วิธีการเรียนรู้ค่านิยมตาในโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีหลักการสำคัญอย่างไร
  – เป็นการผสมผสานทักษะต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน
 • หลักการสำคัญของการรู้จักเคารพผู้อาวุโสที่ครูต้องพัฒนาแก่นักเรียนคืออะไร
  – มีสัมมาคารวะ รู้กาลเทศะ
 • ถ้าต้องการให้นักเรียนเรียนรู้พฤติกรรมของบุคคลต่างๆ ต้องใช้เนื้อหาค่านิยมใด
  – ทุกค่านิยม
 • กิจกรรมเรียงลำดับต่อไปนี้เหมาะสำหรับการพัฒนาค่านิยมแบบใดมากที่สุด
  * การให้เปรียบเทียบ * การให้สรุปความคิด * การลงมือปฏิบัติจริง
  – การปฏิบัติตามกฎหมายของสังคม
 • ข้อใดตรงกับค่านิยม “ที่สร้างศีลธรรม รักษาความสามัคคี หวังดี เผื่อแผ่และแบ่งปัน”
  – การจัดตั้งกองทุนฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องหาหญิง

134,559 total views, 8 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น