TEPE-58102 การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์

เฉลย TEPE Online - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

TEPE-58102 การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์

 • เครื่องมือการวัดและประเมินผล ด้านเจตคติและค่านิยม หรือด้านความรู้สึกและอารมณ์นั้น ครูควรใช้เครื่องมือใด
  – แบบสังเกตและวิธีการที่ให้นักเรียนรายงานด้วยตนเอง
 • หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2503 ได้กำหนดหมวดสังคมศึกษาแยกเป็นกี่วิชา คือวิชาใดบ้าง
  – 4 รายวิชา คือ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

 • ข้อใดคือประโยชน์ของเส้นเวลา (Time Line)
  – ทุกข้อที่กล่าวมา
 • ถ้าต้องการให้ผู้เรียนได้ชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ครูผู้สอนควรใช้สื่อแบบใดต่อไปนี้ จึงจะเหมาะสมที่สุด
  – ภาพยนตร์
 • แผนภูมิแบบใดที่ออกแบบเพื่อแสดงให้เห็นข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างสิ่งของจำพวกเดียวกันแต่เป็นคนละแบบ คนละลักษณะ
  – แผนภูมิเปรียบเทียบ
 • อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตั้งอยู่ในจังหวัดใด
  – บุรีรัมย์
 • ข้อใดเป็นคุณค่าหรือประโยชน์ของวิชาประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง
  – ช่วยให้เข้าใจวิวัฒนาการของมนุษย์และสังคมว่ามีการพัฒนาตามลำดับอย่างไร
 • “พัฒนาการของสังคมมนุษย์ คุณลักษณะของโครงสร้างทางสังคม ความเจริญทางเทคโนโลยี และการบริหาร ระดับความเจริญทางสติปัญญา และสุนทรียศาสตร์” คำอธิบายนี้ตรงกับมโนมติข้อใด
  – อารยธรรม
 • กิจกรรมข้อใดเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มากที่สุด
  – กิจกรรมการเทียบศักราช และการนับช่วงเวลา
 • ประวัติศาสตร์ (history) มาจากคำในภาษากรีกว่า “Historia” ซึ่งความหมายว่าอะไร
  – การไต่สวนหรือค้นคว้า
 • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนั้น สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ไว้กี่มาตรฐาน
  – 3 มาตรฐาน
 • ข้อใดคือขั้นตอนแรกของวิธีสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
  – การขั้นกำหนดปัญหา
 • สื่อสิ่งพิมพ์ใดที่ครูผู้สอนนิยมนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์มากที่สุด
  – แบบเรียนตำรา
 • มโนมติทางประวัติศาสตร์ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับวิชารัฐศาสตร์มากที่สุด
  – เหตุปัจจัย
 • กิจกรรมพบปะสนทนากับผู้อาวุโสในชุมชน เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมวิธีการเรียนประวัติศาสตร์แบบใด
  – ข้อ 1 และข้อ 2
 • แนวคิดที่ผู้สอนควรเน้นในกิจกรรม “การเขียนบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน” คือข้อใดมากที่สุด
  – การบันทึกเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้มนุษย์ในปัจจุบันรู้เรื่องราวของอดีตที่มนุษย์รุ่นก่อนได้ทำไว้ การบันทึกจึงมีความสำคัญในการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
 • หลักสูตรประโยคต่างๆ ที่ออกใช้ในปี พ.ศ. 2438 ได้มีการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไว้ในบางส่วนของวิชาใด
  – วิชาภาษาไทย
 • พฤติกรรมที่ต้องวัดและประเมินในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ได้แก่ พฤติกรรมด้านใด
  – ถูกทุกข้อ
 • ข้อใดคือคุณค่าของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการศึกษานอกสถานที่
  ง. ทุกข้อที่กล่าวมา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น สาระประวัติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงในข้อใดบ้าง
  – เพิ่มตัวชี้วัดทุกช่วงชั้น

23,572 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น