TEPE-58103 การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง (19/20)

เฉลย TEPE Online - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

TEPE-58103 การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง (19/20)

 • ข้อใดคือจุดเน้นของการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
  – การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดีแก่เยาวชน
 • แหล่งความรู้ในชุมชนมีประโยชน์อย่างไร
  – ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง
 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลมีหลักสำคัญอะไร
  – วิธีการและเครื่องมือต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
 • การสอนโดยตรงมีจุดเน้นอะไร
  – บอกสิ่งที่ถูกต้อง
 • เกณฑ์ต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินข้อมูลจากหนังสือพิมพ์
  – ความถูกต้องในการใช้ภาษา
 • Rule of Law เน้นประเด็นใด
  – วิธีการปกครองด้วยกฎหมาย
 • กิจกรรมใดไม่จัดอยู่ในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
  – การสอนสังคมศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความหมายของความเป็นพลเมืองดี
  – การมีมารยาททางสังคม
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำอธิบายที่ถูกต้องเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  – การประเมินผลด้านการปฏิบัติต้องคำนึงถึงสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจน
 • ขั้นตอนสำคัญในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองคืออะไร
  – การทำความเข้าใจในมโนทัศน์ / จุดเน้น / จุดประสงค์ของรายวิชา
 • ยุทธศาสตร์ใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการฝึก “พลเมืองของโรงเรียน”
  – การทำโครงงานแก้ปัญหาในสังคม
 • หนังสือพิมพ์มีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะประเภทใด
  – ทักษะการคิด
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานกลุ่ม
  – การมีสัมมาคารวะ
 • ข้อความต่อไปนี้ไม่มีความสัมพันธ์กัน
  – การวิเคราะห์คุณภาพงาน – กติกาในการทำงาน
 • ผลการเรียนรู้ใดอยู่ในประเภทเดียวกัน
  – การเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติ การชักชวน
 • ประเด็นใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
  – การไปเลือกตั้งตามสิทธิ์
 • ในประเด็นเนื้อหาปรากฏว่ายุทธศาสตร์เพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองได้มีการปรับเปลี่ยนและทบทวนเรื่องใด
  – เน้นความรู้ การเมืองการปกครองในและมาตราสำคัญของรัฐธรรมูญ
 • สื่อใดต่อไปนี้สะท้อนปัญหาสังคม การเมือง และค่านิยม
  – การ์ตูน
 • คำว่าพลเมือง (citizen) ในบริบทของพฤติกรรมหมายถึงอะไร
  – ความผูกพันในสังคม
 • Active participation เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองดีอย่างไร
  – มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

67,773 total views, 4 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น