TEPE-58102 การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ (16/20)

เฉลย TEPE Online - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

TEPE-58102 การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ (16/20)

 • ข้อใดคือขั้นตอนแรกของวิธีสอบโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
  – การขั้นกำหนดปัญหา
 • อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตั้นอยู่ในจังหวัดใด
  – บุรีรัมย์
 • ข้อใดคือคุณค่าของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการศึกษานอกสถานที่
  – ทุกข้อที่กล่าวมา

 • มโนมติทางประวัติศาศตร์ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับวิชารัฐศาสตร์มากที่สุด
  – เหตุปัจจัย
 • กินกรรมข้อใดเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์ที่เกินขึ้นในประวัติสตร์มากที่สุด
  – กิจกรรมการเทียบศักราช และการนับช่วงเวลา
 • ข้อใดเป็นคุณค่าหรือประโยชน์ของวิชาประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง
  – ช่วยให้เข้าใจวิวัฒนาการของมนุษย์และสังคมว่ามีการพัฒนาตามลำดับอย่างไร
 • ประวัติศาสตร์(history) มาจากคำในภาษากรีกว่า “Historia” ซึ่งความหมายว่าอะไร
  – การไต่สวนหรือค้นคว้า
 • หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2503 ได้กำหนดหมวดสังคมศึกษาแยกเป็นกี่วิชา วิชาใดบ้าง
  – 4 รายวิชา คือ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์
 • แนวคิดที่ผู้สอนควรเน้นในกิจกรรม “การเขียนบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน” คือข้อใดมากที่สุด
  – การบันทึกเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติสตร์
 • เครื่องมือการวัดและประเมินผล ด้านเจตคติและค่านิยม หรือด้านความรู้สึกและอารมณ์นั้น ครูควรใช้เครื่องมือใด
  – แบบสังเกตและวิธีการที่ให้นักเรียนรายงานด้วยตอนเอง
 • กิจกรรมพบปะสนทนากับผู้อาวุโสในชุมชน เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมวิธีการเรียนประวัติศาสตร์แบบใด
  – ข้อ 1 และข้อ 2
 • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศึกราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนั้น สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ไวกี่มาตรฐาน
  – 3 มาตรฐาน
 • หลักสูตรประโยคต่างๆ ที่ออกใช้ในปี พ.ศ. 2438 ได้มีการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไว้ในบางส่วนของวิชาใด
  – วิชาภาษาไทย
 • ถ้าค้องการให้ผู้เรียนได้ชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ครูผู้สอนครใช้สือแบบใดต่อไปนี้ จึงจะเหมาะสมที่สุด
  – สไลด์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศึกราช 2551 นั้น สาระประวัติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงในข้อใดบ้าง
  – เพิ่มตัวชี้วัดทุกช่วงชั้น
 • ข้อใดคือประโยชน์ของเส้นเวลา (Time Line)
  – ทุกข้อที่กล่าวมา
 • แผนภูมิแบบใดที่ออกแบบเพื่อแสดงให้เห็นข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างสิ่งของจำพวกเดียวกันแต่เป็นคนละแบบ ครละลักษณะ
  – แผนภูมิเปรียบเทียบ
 • พฤติกรรมที่ต้องวัดและประเมินมรการเรียนการสอนวิขาประวัติศาสตร์ได้แก่ พฤติกรรมด้านใด
  – ถุกทุกข้อ
 • สือสิ่งพิมพ์ใดที่ครูผู้าอนนิยมนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์มากที่สุด
  – แบบเรียนตำรา
 • “พัฒนาการของสังคมมนุษย์ คุณลักษณะของโครงสร้างทางสังคม ความเจริญทางเทคโนโลยี และการบริหาร ระดับความเจริญทางสติปัญญาและสุนทรียศาสตร์” คำอธิบายนี้ตรงกับมโนมติข้ดใด
  – อารยธรรม

34,244 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น