สพฐ.สร้างโครงข่ายระบบ G-Chat เพื่อความเข้าในร่วมกันในองค์กร

G Chat

Print Friendly, PDF & Email

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยถึงการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรด้วยระบบ G-Chat ให้กับเจ้าหน้าที่ ICT เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ว่า เป็นการสร้างระบบสื่อสารภายในองค์กรแบบสองทางที่เน้นการกระจายอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร รวมถึงกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ในบุคลากร ในสังกัดอย่างทั่วถึงและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร

G Chat

พร้อมทั้งสร้างความตระหนักการรับรู้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้บริหารใน สพฐ.ส่วนกลางทุกระดับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในอัตราส่วน 100% และกลุ่มเป้าหมายรองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จาก สพฐ. ในส่วนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ในสังกัด

ที่มา : แนวหน้า

637 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น