๊UTQ-02304 การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับผู้บริหาร

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

02304 การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับผู้บริหาร
จำนวนคำถาม : 25 ข้อ ได้ 19/25 : –

 • ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะข้อใดไม่เข้าพวก
  – เกิดความพึงพอใจ
 • “ความคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน”ถือเป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะใด
  – การวิเคราะห์และสังเคราะห์
 • การศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน คือสมรรถนะใด
  – การพัฒนาตนเอง
 • กฎ ระเบียบต่าง ๆ ต่อไปนี้เกี่ยวข้องในการนำสมรรถนะมาใช้ในระบบราชการ ยกเว้นข้อใด
  – พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 • แนวทางการพัฒนาสมรรถนะต่อไปนี้ข้อใดสามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วย ยอมรับคล้อยตาม เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร
  – นำเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านแนวคิด หลักวิชาการเพื่อให้ผู้อื่นคล้อยตาม
 • ความสามารถในการให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสเพื่อนร่วมงานได้พัฒนาในรูปแบบต่างๆ คือสมรรถนะใด
  – การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 • ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะที่แตกต่างจากข้ออื่น
  – เกิดจากกระบวนการคิดเชิงระบบ
 • คุณลักษณะของบุคคลในต่อไปนี้ข้อใดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลและสามารถพัฒนาได้ยากที่สุด
  – ค่านิยม
 • การประเมินที่ดีควรมีลักษณะต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  – ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • ในการขอเลื่อนวิทยฐานะสำหรับผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ท่านในฐานะผู้บริหารจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติด้านใดบ้าง
  – ถูกทุกข้อ
 • ปัญหาอุปสรรคสำคัญในการนำสมรรถนะมาใช้ ได้แก่
  – ถูกทุกข้อ
 • “มีการทดลองวิธีการหรือจัดทำคู่มือประกอบการพัฒนางานใหม่ๆ โดยมีการจัดทำรายงานการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีการเผยแพร่ในวงกว้าง” เป็นเกณฑ์การประเมินในสมรรถนะใด
  – การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 • ข้อใดเป็นเหตุผลความจำเป็นที่สำคัญที่สุดในการนำสมรรถนะมาใช้ในหน่วยราชการ
  – เพื่อให้การบริหารบุคลากรขององค์การดำเนินไปอย่างมีทิศทางและเพื่อพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและประสิทธิผลของหน่วยงานภาครัฐ
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
  – บุคคลที่มีสมรรถนะดีจะมุ่งเน้นที่การใช้ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อช่วยให้เกิดผลสำเร็จที่ดีเลิศ
 • ข้อต่อไปนี้เป็นความสำคัญของสมรรถนะที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ยกเว้นข้อใด
  – ช่วยให้เกิดการแข่งขันระหว่างบุคลากรในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • ผลข้อใดจะเกิดขึ้นหากไม่มีการประเมินสมรรถนะบุคคล
  – ถูกทุกข้อ
 • การบริหารงานบุคคลเรื่องใดบ้างที่จำเป็นต้องใช้ “สมรรถนะ” เป็นเครื่องมือช่วยในการกำหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางดำเนินการ
  – ถูกทุกข้อ
 • ข้อใดกล่าวได้อย่างถูกต้อง
  – Core Competency ถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
 • แนวทางการพัฒนาตนเองข้อใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
  – ถูกทุกข้อ
 • ข้อใดกล่าวได้อย่างชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับสมรรถนะ
  – สมรรถนะเป็นทักษะ ความรู้และ ความสามารถ หรือพฤติกรรมของบุคลากร ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการเลือกสมรรถนะที่จะพัฒนา
  – ควรพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการ
 • โปรดเรียงลำดับระดับของขีดความสามารถต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
  1. นำความรู้ใหม่ ๆ ในสายอาชีพมาปรับใช้เพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2. กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และติดตามความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
  3. มองเห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงของเรื่องต่าง ๆ และสามารถสรุปประเด็นสำคัญของเรื่องดังกล่าวได้
  4. สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่หลากหลาย
  – 2 1 4 3
 • “การสังเกต” เป็นวิธีการในการหาข้อมูลของผู้ประเมินเพื่อประกอบการประเมินสมรรถนะใด
  – การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 • หน่วยงานในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้นำหลักการของสมรรถนะมาใช้
  – บริหารบุคลากรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์กร
 • การประเมินสมรรถนะสำหรับผู้บริหารวิทยฐานะเชี่ยวชาญจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างไร
  – ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75

ที่มา : โอตะคุ น่ารักดี

11,930 total views, 2 views today

ข่าวอื่นๆ

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น