UTQ-00103 การประกันคุณภาพ (โจทย์ใหม่)

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-00103 การประกันคุณภาพ (โจทย์ใหม่)

 • แผนพัฒนาคุณภาพควรยึดอะไรเป็นฐาน (ตัวตั้ง)
  – มาตรฐานการศึกษา
 • ข้อใดคือประโยชน์ของการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา
  – นำผลไปใช้ปรับปรุงงาน วางแผนต่อๆไป
 • หากเปรียบกระบวนการพัฒนาคนในสถานศึกษาเหมือนการสร้างบ้าน ผู้ใดเปรียบเป็นสถาปนิก
  – ครู
 • ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการนำข้อเสนอแนะในการประเมินภายนอกและการประเมินตนเองประจำปีที่ผ่านมา มาใช้ในการวางแผนพัฒนาได้ถูกต้องที่สุด
  – ให้นำข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกและจากรายงานการประเมินตนเองประจำปีมาดำเนินการทุกเรื่อง
 • ข้อใดคือ ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน
  – การประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา
 • ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของมาตรฐานการศึกษา
  – ข้อกำหนดเพื่อใช้เป็นหลักในการการประกันคุณภาพภายนอก
 • ในรายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปี จะไม่มี เรื่องใด
  – การรับรอง / ไม่รับรองคุณภาพ
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษา
  – คุณภาพการจัดสถานศึกษาให้เป็นแหล่งชุมชนการเรียนรู้
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา
  – ระบุมาตรฐานการศึกษา
 • การดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นโดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถาน ศึกษาเป็นเป้าหมาย คือกระบวนการใดในระบบการประกันคุณภาพภายใน
  – การตรวจสอบคุณภาพ
 • สิ่งใดคือสิ่งที่สะท้อนคุณภาพการศึกษา
  – ถูกทุกข้อ
 • ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของระบบการประกันคุณภาพ
  – การพัฒนาคุณภาพ
 • การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาเป็นการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา
  – ถูกทุกข้อ
 • เป้าประสงค์ของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา คืออะไร
  – ทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
 • จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือข้อใด
  – การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
 • “ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้อง ถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้” เป็นมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านใด
  – มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
 • ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่ต้องการคือข้อใด
  – ความสามารถของผู้เรียน
 • การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของใครบ้าง
  – บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
 • ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการนำความต้องการของผู้เกี่ยวข้องมาใช้ในการวางแผนพัฒนา ถูกต้องที่สุด
  – ให้นำทุกเรื่องมาบูรณาการ กับสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
 • การประเมินคุณภาพภายนอก เหมือนหรือต่างกันกับ การประกันคุณภาพภายใน อย่างไร
  – ต่างกัน เพราะการประเมินคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายนอก

ที่มา : โอตะคุ น่ารักดี

9,277 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น