UTQ-02110 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

02110 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา ผ่านแล้ว ได้ 15 คะแนน

 • ข้อใดเป็นผลการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีคุณภาพสูงที่สุดและเชื่อถือได้
  – อ่านออก เขียนถูก รู้ความหมาย ใช้เป็น
 • ระดับความสามารถในการอ่านของผู้เรียนขั้นใดที่ผู้อ่านรับคุณค่าของการอ่านได้ทันที
  – อ่านรู้เรื่องเข้าใจเรื่องที่อ่าน
 • ข้อใดเป็นกระบวนการใช้ทักษะการคิดขั้นวิเคราะห์
  – อ่านข่าวแล้วสนทนาวิพากษ์วิจารณ์ข่าว
 • ข้อใดเป็นคุณค่าของการรวบรวมข้อคิดคำคมจากวรรณคดีวรรณกรรม
  – รับการถ่ายทอดค่านิยมและประเพณี
 • ลักษณะสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียน สอดคล้องกับข้อใด
  – จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นส่งเสริมข้อบกพร่องของผู้เรียน
 • การใช้หนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว ส่งผลเสียต่อคุณภาพของผู้เรียนด้านใดมากที่สุด
  – ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระทางความคิด
 • ข้อใดเป็นการจัดบทเรียนบูรณาการแบบคู่ขนาน
  – ครูร่วมกันวางแผนสอนเรื่องเดียวกัน แล้วต่างจัดกิจกรรมในวิชาที่ตนสอน
 • ข้อใดเป็นปัญหาของทักษะภาษาไทยที่ส่งผลต่อคะแนนผลสอบ O-Net มากที่สุด
  – ความสามารถในการอ่านตีความ
 • การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ คือข้อใด
  – การอ่านเพื่อค้นหาสาระสำคัญและการสรุปเรื่องที่อ่าน
 • การตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนเกิดจากกระบวนการในขั้นใด
  – ขั้นที่ครูจัดกิจกรรมและสะท้อนผลให้ผู้เรียนได้ทำหลายๆแบบ
 • ครูคนใดที่จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลมากที่สุด
  – ให้ผู้เรียนเลือกทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับบทเรียนตามความสนใจ
 • ข้อใดเป็น “กระบวนการเรียนรู้” ที่พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการคิดมากที่สุด
  – อ่านเรื่อง คิดวิเคราะห์ สรุปเรื่อง ค้นหาข้อคิดและสำนวนภาษาที่น่าสนใจ
 • ข้อใดเป็นเหตุผลแสดงความอ่อนด้อยสมรรถนะของบุคคลด้านการแก้ปัญหามากที่สุด”
  – กินยาที่หมอพระผลิต / ยาผีบอกเพื่อรักษาโรค
 • การช่วยผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จในการเรียนได้มากที่สุด ข้อใดที่ครูส่วนใหญ่ละเลย
  – ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนำผลมาออกแบบการเรียนรู้
 • กิจกรรมใดที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาและกระบวนการกลุ่มได้มากที่สุด
  – การแสดงละครหรือเล่นบทบาทสมมติ
 • ผลของการอ่านขั้นใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่อ่าน
  – สื่อความหมายรหัสภาษาและแสดงอาการตอบโต้
 • อะไรคือปัญหาที่ทำให้เด็กไทยไม่ชอบเขียนเรียงความ
  – ไม่มีข้อมูลในการเขียน
 • ตัวชี้วัดในการเขียนข้อใดเป็นตัวชี้วัดในระดับชั้นเรียนที่ต่ำที่สุด
  – เขียนสื่อสาร
 • ครูให้นักเรียนหาคำมาต่อจากคำว่า “กระ” เช่นกระจาด กระท้อน กระต่าย ฯลฯ แล้วทำกิจกรรมสำรวจว่าใครมีคำที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นมากที่สุด ครูกำลังฝึกทักษะการคิดด้านใดให้กับผู้เรียน
  – คิดคล่อง
 • 20. ถ้าผลการประเมินผลความสามารถของผู้เรียนในการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนสูง สะท้อนให้เห็นสภาพของสถานศึกษาว่าน่าจะมีสิ่งใดมากที่สุด
  – มีการสอดแทรกทักษะการอ่านคิดเขียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ที่มา : โอตะคุ น่ารักดี

10,027 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น