อบจ.ระยองรับสมัครพนักงานจ้าง 103 อัตรา

สอบราชการ - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในตําแหน่งต่างๆ จํานวน 30 ตําแหน่ง รวมทั้งสิ้น 103 อัตราดังนี้

1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จํานวน 3 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.รับรองว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.จ. รับรองว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

3. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 3 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล สุขศึกษาหรือทางอื่นที่ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

4. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูอบจ. ได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้

5. ตําแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์หรือทางอื่นที่ก.จ. รับรองว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

6. ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู จํานวน 7 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในกลุ่มวิชา ดังนี้

– ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา

– ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา จํานวน 1 อัตรา

– ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกศิลปะ จํานวน 2 อัตรา

– ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จํานวน 1 อัตรา

– ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกอุตสาหกรรม จํานวน 1 อัตรา

– ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่คุรุสภาออกให้

7. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมี การศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิจ หรือทางอื่นที่ ก.จ. รับรองว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่งนี้ได้
8. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 3 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการเทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.จ.รับรองว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

9. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโภชนาการ จํานวน 1 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ หรือทางอื่นที่ ก.จ. รับรองว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

10. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

11. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 3 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา ก่อสร้างหรือทางอื่นที่ ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่งนี้ได้

12. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน 2 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นที่ ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

13. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จํานวน 1 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้เทคนิควิศวกรรมโยธาช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

14. ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 2 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นที่ ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

15. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุการ จำนวน 2 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.จ. รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านกาฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

16. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 6 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ) หรือทางอื่นที่ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้

17. ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จํานวน 3 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปีสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดที่ 2

18. ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จํานวน 1 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปีสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดที่ 2

19. ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปีสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย และใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม พ.ร.บ. ขนส่ง (ใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2)

20. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปรับอากาศ จํานวน 2 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย และใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม พ.ร.บ. ขนส่ง (ใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2)

21. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มินิบัส จํานวน 2 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปีสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย และใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม พ.ร.บ. ขนส่ง (ใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2)

22. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 10 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึง ลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

23. ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน จํานวน 2 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ

พนักงานจ้างทั่วไป ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี

1. ตําแหน่ง คนงาน จํานวน 1 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ตําแหน่ง คนงานเกษตร จํานวน 2 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีความรู้ทางเกษตรเบื้องต้น และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นอย่างดี

3. ตําแหน่ง คนงานประจํารถยนต์ปรับอากาศ จํานวน 1 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4. ตําแหน่ง คนงานประจําสนามกีฬา จ.ระยอง จํานวน 4 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

5. ตําแหน่ง คนงานซ่อมแซมถนน จํานวน 12 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีสภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดีสามารถปฏิบัติงานได้

6. ตําแหน่ง นักการ จํานวน 12 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ มีความรู้ทาง ช่างไม้ ช่างปูน ซ่อมแซมดูแล วัสดุครุภัณฑ์ได้

7. ตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 11 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

วัน เวลา สถานที่ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร วิธีการสรรหาและเลือกสรร หลักเกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร และระเบียบการสอบ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และทางเว็บไซต์ www.rayong-pao.go.th โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัคร จะต้องไปตรวจดูด้วยตนเอง

 

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 8) ตั้งแต่วันที่ 16 – 26 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3861 7430 ต่อ 711
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวันสมัคร
  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)จํานวน 3 รูป
  2. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
  3. หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร จํานวน 1 ฉบับ
  4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
  5. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันรับสมัคร (ฉบับจริง)
  6. สําเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
  7. สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตาม พ.ร.บ. ขนส่ง จํานวน 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ(สําหรับตําแหน่งตามข้อ ก.17 – ก.21 เป็นใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 ขึ้นไป สําหรับตําแหน่งตามข้อ ก.22 เป็นใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล โดยตําแหน่งตามข้อ ก.17 – ก.22 ต้องมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ซึ่งต้องมีทักษะในตําแหน่งงานที่สมัคร ไม่ต่ํากว่า 5 ปี)
  8. หลักฐานอื่นๆ เช่น สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สําเนาทะเบียนสมรสจํานวน 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ เอกสารต้นฉบับที่นํามายื่นในการสมัคร เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจถูกต้องกับสําเนาแล้ว จะคืนต้นฉบับให้ในวันรับสมัครนั้น

รายละเอียด

383 total views, 4 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น