กพฐ. รอแนวทาง สปช.ปฏิรูปหลักสูตรใหม่ ใช้เวลาทำงานไม่เกินสองปีเปิดใช้ได้ปี2560

กระทรวงศึกษาธิการ

Print Friendly, PDF & Email

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าในการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ว่า เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวใช้มา 6 ปีแล้วและถึงวงรอบที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางฯให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเพื่อผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศรวมทิศเป็นไปในทิศทางเดียวกับการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ของประเทศ ซึ่งได้กำหนดกระบวนการและปฏิทินการดำเนินการเอาไว้ 12 ขั้นตอนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณปีครึ่งถึงสองปีจึงจะดำเนินการแล้วเสร็จได้แก่

 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเดือนตุลาคม-มกราคม 2558
 2. กำหนดกรอบทิศทางของหลักสูตร เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2558
 3. รับฟังความคิดเห็นเดือนพฤษภาคม 2558
 4. ยกร่างหลักสูตรแกนกลาง เดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2558
 5. รับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มเดือนพฤศจิกายน 2558
 6. พัฒนาสื่อและเอกสารประกอบเดือนพฤศจิกายน 2558-พฤษภาคม 2559
 7. พัฒนาบุคลากร เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558
 8. ปรับปรุงร่างหลักสูตร เดือนธันวาคม 2558
 9. ทดลองนำร่องหลักสูตรแกนกลาง โดยการกำกับติดตามและประเมินผล เดือนพฤษภาคม 2559-มีนาคม 2560
 10. ปรับปรุงร่างหลักสูตรเดือนมีนาคม 2560
 11. เสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติในเดือนเมษายน 2560
 12. เสนอศธ.ประกาศใช้หลักสูตรในเดือนพฤษภาคม 2560

ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดว่าจะมีการเปลี่ยนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มในปัจจุบันใหม่หรือไม่ เพราะจะต้องรอฟังความคิดเห็นก่อน รวมทั้งต้องดูแนวทางของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)ด้วย แต่เชื่อว่าแต่การจัดสัดส่วนเวลาเรียนจะเปลี่ยนไปจากเดิม จะไม่กำหนดชั่วโมงเรียนแบบเดิม

ที่มา : moe

396 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น