ปลดล็อคเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการสายรับใช้สังคม

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

Print Friendly, PDF & Email

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) เปิดเผยผลการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทน (ทปอ.)ประจำปี 2557 เรื่องผลงานวิชาการรับใช้สังคม : แนวทางสนับสนุน กรอบรูปแบบ/มาตรฐานเอกสาร แนวทางการประเมินและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ว่า จากการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์(ผศ.) รองศาสตราจารย์(รศ.) และศาสตราจารย์( ศ. ) ซึ่งเป็นสายรับใช้สังคม ตั้งแต่เดือนมีนาคม2556 แต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการเคลื่อนไหว เพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งดังกล่าว เพราะเป็นเรื่องใหม่ ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่มีผู้อ่านผลงานวิชาการ

ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นเพื่อเป็นการปลดล็อคสำหรับผลงานวิชาสายรับใช้สังคม ทางคณะกรรมการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานเอกสารวิชาการรับใช้สังคม เพื่อขอกำหนดการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมี รศ.นพ.นิเวศน์ นันนทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน จึงเสนอให้ผู้อ่านผลงานวิชาการมาจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือปราชญ์ที่ทำงานด้านนั้นๆและเป็นที่ยอมรับของสังคมมาเป็นผู้อ่านผลงาน เช่น หากเป็นผลงานรับใช้สังคมเรื่องที่เกี่ยวกับครูข้างถนน เด็กเร่ร่อน อาจจเชิญ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ หรือ ครูหยุย มาช่วยอ่านได้ เป็นต้น ส่วนเอกสารวิจัยก็สามารถนำเอกสารอื่นมาประกอบได้ด้วย เช่น วีดิทัศน์ แถบเสียง ภาพ เป็นต้น ที่สำคัญผู้อ่านผลงานสามารถลงพื้นที่จริงเพื่อดูผลงานได้

“ คาดว่าภายใน 1-2 ปีนี้ จะมี ผศ.ทางด้านสายรับใช้สังคมรุ่นแรก นอกจากนี้ผมเห็นว่าตำแหน่งทางวิชาการที่ยังขาดอยู่ก คือ ผศ. รศ. และ ศ. สายการเรียนการสอน ซึ่งทาง ทปอ. จะร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผลักดันให้มีต่อไป” ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าว.

ที่มา : เดลินิวส์

236 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น