ก.ค.ศ.พัฒนาสำนักงานเป็นระบบอัจฉริยะ

Print Friendly, PDF & Email

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ ก.ค.ศ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เริ่มโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (CMSS : Competency Management Supporting System) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้มีการจัดทำระบบข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ. 16) และมีระบบสนับสนุนการบริหารงานบุคคล โดยได้มีการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การพัฒนาระบบงานบุคคลดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงมีแนวคิดจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะ 4 ปี (ปี พ.ศ.2558-2561) และได้กำหนดการดำเนินงาน 3 ส่วน คือ

  1. จัดและพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ พัฒนาระบบเฝ้าระวังการบริหารงานบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล โดยยึดผลงานและสมรรถนะ
  2. จัดและพัฒนาระบบสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยจัดและพัฒนาระบบบัตรข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ เสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  3. จัดและพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเลิศ โดยพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

“หากสามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ เชื่อว่าจะทำให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐาน ก.ค.ศ.จะก้าวไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” นางศิริพรกล่าว.

ที่มา : ไทยโพสต์

529 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น