ครม.ไฟเขียวเพิ่มเงินค่าครองชีพข้าราชการบำนาญตั้งแต่ซี 7 ลงมา 4% มีผลย้อนหลัง 1 ธ.ค.57

ครูระยอง-การเบิกจ่ายเงิน

Print Friendly, PDF & Email

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่..) พ.ศ….. มีสาระสำคัญที่จะปรับเพิ่มเงินค่าครองชีพให้กับข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ในระดับซี 7 ลงมา หรือชั้นยศพันโท รวม 533,328 ราย ในอัตรา 4% เพื่อให้มีรายได้ที่เหมาะสมสอดคล้องการปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย โดยรัฐบาลจะใช้เงินจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 5,139 ล้านบาทมาใช้ดำเนินการ เริ่มมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2557 เป็นต้นไป โดยเหตุผลที่รัฐบาลให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2557 เหมือนกับการอนุมัติขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐก่อนหน้านี้ และให้มีผลในวันดังกล่าว เนื่องจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เหตุผลว่า จะช่วยกระตุ้นและยกระดับเศรษฐกิจตั้งแต่ปลายปีนี้ เพราะเป็นเรื่องของจิตวิทยาที่พอข้าราชการได้รู้ว่าได้ขึ้นเงินเดือนก็จะกล้าใช้จ่ายเงินทันที

ทั้งนี้ การปรับเพิ่มเงินดังกล่าว กำหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษหรือบำนาญตกทอดในฐานะทายาท หรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญอยู่แล้วในวันที่ 1 ธ.ค.2557 ให้ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ในอัตรา ดังต่อไปนี้ 1.ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญและ ช.ค.บ.อยู่แล้วให้ได้รับ ช.ค.บ.เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละ 4 % ของจำนวนเบี้ยหวัดหรือบำนาญและ ช.ค.บ.ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 2.ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะเบี้ยหวัดหรือบำนาญ ให้ได้รับช.ค.บ. ในอัตราเดือนละ 4% ของจำนวนเบี้ยหวัดหรือบำนาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า กระทรวงการคลังรายงานที่ประชุมครม.ว่า ข้อเสนอดังกล่าวเป็นไปตามที่ครม.ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่าจะจัดระบบอัตรากำลัง และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม อีกทั้งครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2557 ให้ปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐชั้นผู้น้อย โดยปรับบัญชีเงินเดือนระดับตำแหน่งไม่เกินระดับชำนาญการ หรือระดับ 7 หรือชั้นยศพันโท จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 1 ขั้น หรือ 4%

รวมทั้งปรับเพดานเงินเดือนขั้นสูงทุกระดับ และโดยที่ในการปรับปรุงค่าตอบแทนบุคคลากรภาครัฐ กระทรวงการคลังจะพิจารณาในการปรับปรุงเงินเพิ่มค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ควบคู่ในทางเดียวกันเสมอ เพื่อให้มีความสอดคล้องกันในด้านค่าครองชีพ ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อมีการปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะมีการปรับเพิ่ม ช.ค.บ. ให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญตามแนวทางเดียวกันด้วยเสมอ เช่น ในการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2550 และเมื่อวันที่ 1 เม.ย.2554 ในอัตรา 4% และ 5% โดยมีการปรับเงิน ช.ค.บ. ให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพิ่มขึ้นในอัตรา 4% และ 5% เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ล่าสุดได้ให้ความช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญด้วยการประกันรายได้ขั้นต่ำให้ได้รับบำนาญรวมกับ ช.ค.บ. แล้วไม่ต่ำกว่าเดือนละ 9,000 บาท ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 ลงวันที่ 10 ก.ค.2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521

ที่มา : ข่าวสด

579 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น