“ดุสิตโพล”ชี้ ครูไทยเก่งเทคโนโลยี แต่ยังติดวิธีสอนแบบเก่า

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

Print Friendly, PDF & Email

ครูเป็นผู้ที่สังคมไทยยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญต่อสังคม แต่บทบาทของ “ครู” ที่ต้องผจญกับภาวะสังคมไทย ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ความเชื่อมั่น “ครูไทย” ในแต่ละปีเปลี่ยนแปลงไปด้วย

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดทำดัชนี “ความเชื่อมั่นครูไทย” ปี 2557 โดยสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 8,209 คน ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 57-14 ม.ค. 58 ได้ดังนี้

1. ประชาชนให้คะแนน “ดัชนีครูไทย” ปี 2557 ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 7.58 คะแนน

2. “จุดเด่น” ของ “ครูไทย” ในปี 2557 
อันดับ 1    เก่งเทคโนโลยีมากขึ้น มีความพยายามในการศึกษาค้นคว้า
ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 27.53%
อันดับ 2    เป็นผู้ให้ความรู้ ให้การอบรมสั่งสอนที่ดีกับเด็ก 19.94%
อันดับ 3    สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและ
เข้าใจเด็กรุ่นใหม่มากขึ้น18.67%
อันดับ 4    ขยัน อดทน ทุ่มเท สามารถทำงานได้หลายอย่าง 17.72%
อันดับ 5    ใกล้ชิดและมีส่วนร่วมกับชุมชน มีมนุษยสัมพันธ์ดี 16.14%

3. “จุดด้อย” ของ “ครูไทย” ในปี 2557 

อันดับ 1    วิธีการสอน เทคนิคการสอนยังเป็นรูปแบบเดิมๆ เน้นการท่องจำ 21.59%
อันดับ 2    ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 21.02%
อันดับ 3    มีภาระงานมาก ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็กเท่าที่ควร 20.74%
อันดับ 4    พฤติกรรม การวางตัวที่ไม่เหมาะสม 19.89%
อันดับ 5    สังคมให้การยอมรับ เชื่อมั่นและศรัทธาลดลง 16.76%

4. ประเด็นที่มีค่าคะแนนความเชื่อมั่นต่อครูไทย มากที่สุด 3 ประเด็น 

ที่ ดัชนีชี้วัดครูไทย ปี 57 ปี 56 ปี 55 ปี 54 ปี 53 ปี 52
1 บุคลิกภาพ การแต่งกายเหมาะสมกับอาชีพ 8.20 8.27 8.17 8.20 8.14 7.91
2 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับชุมชนและชาวบ้านได้ 8.04 8.17 8.06 8.00 8.03 7.71
3 การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง 8.01 8.10 8.11 8.02 8.08 7.69

5. ประเด็นที่มีค่าคะแนนความเชื่อมั่นต่อครูไทย น้อยที่สุด 3 ประเด็น 

ที่ ดัชนีชี้วัดครูไทย ปี 57 ปี 56 ปี 55 ปี 54 ปี 53 ปี 52
1 การไม่เป็นหนี้เป็นสิน 6.86 7.33 7.47 6.92 7.53 6.57
2 การแสดงออกทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ 7.21 7.56 7.51 7.61 7.30 7.05
3 การรู้จักประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ 7.26 7.54 7.73 7.46 7.76 7.17

 

สรุปภาพรวมดัชนีค่าความเชื่อมั่นครูไทย ปี 2552 – 2557 (คะแนนเต็ม 10)

ที่มา : มติชน

443 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น