ทปอ.เตรียมถกปรับเล็กแอดมิชชัน ปี 59 หลังสทศ.ปรับลดสอบ O-Net เหลือ 5 วิชา

โอเน็ต

Print Friendly, PDF & Email

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีมติลดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ 5 กลุ่มสาระฯ ตามที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เสนอ โดยให้เริ่มในปีการศึกษา 2558 ว่า ตนจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุม ทปอ. วันที่ 26 เมษายนนี้ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อขอมติจากที่ประชุมว่า ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร เพื่อประกาศให้นักเรียนชั้น ม.5 ที่จะขึ้นชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2558 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบล่วงหน้า
“คงไม่ต้องประกาศให้เด็กทราบล่วงหน้าถึง 3 ปีเพราะถือเป็นการปรับเล็ก อีกทั้งสัดส่วน และองค์ประกอบหลักในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยยังคงใช้เหมือนเดิม ได้แก่ คะแนนผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 20% คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 50% และ O-Net 30% แต่รายละเอียดของ O-Net อาจต้องปรับเล็กน้อย”ศ.ดร.ประสาท กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้คงต้องรอดูผลการวิจัยคะแนน O-Net ของนักเรียน ที่ทปอ.มอบให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) ไปดำเนินการว่าคะแนน O-Net จะมีผลต่อการจบมหาวิทยาลัยหรือไม่ และควรใช้คะแนน O-Net 8 กลุ่มสาระฯ หรือ 5 กลุ่มสาระฯ ซึ่งคาดว่าปลายปี 2558 น่าจะได้ข้อสรุป และเสนอที่ประชุม ทปอ. เพื่อพิจารณาต่อไปว่าจะต้องใช้องค์ประกอบใดบ้างในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย โดยครั้งนี้อาจเป็นการปรับใหญ่ก็ได้ ซึ่งต้องประกาศให้เด็กทราบต่อไป

ที่มา : ผู้จัดการ

541 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น