ปรับเล็กเกณฑ์คัดเลือกเข้ามหา’ลัย ปี 58

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

Print Friendly, PDF & Email

นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีมติลดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ 5 กลุ่มสาระฯ ตามที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการเสนอ โดยให้เริ่มในปีการศึกษา2558 ว่า

ตนจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุม ทปอ. วันที่ 26 เม.ย.นี้ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อขอมติจากที่ประชุมว่า ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร เพื่อประกาศให้นักเรียนชั้น ม.5 ที่จะขึ้นชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2558 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบล่วงหน้า

“คงไม่ต้องประกาศให้เด็กทราบล่วงหน้าถึง 3 ปี เพราะถือเป็นการปรับเล็ก อีกทั้งสัดส่วน และองค์ประกอบหลักในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยยังคงใช้เหมือนเดิม ได้แก่ คะแนนผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร 20% คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 50% และ O-NET 30% แต่รายละเอียดของ O-NET อาจต้องปรับเล็กน้อย” ประธาน ทปอ.กล่าวและว่า

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้คงต้องรอดูผลการวิจัยคะแนน O-NET ของนักเรียน ที่ ทปอ.มอบให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ไปดำเนินการว่าคะแนน O-NET จะมีผลต่อการจบมหาวิทยาลัยหรือไม่ และควรใช้คะแนน 8 กลุ่มสาระฯ หรือ 5 กลุ่มสาระฯ ซึ่งคาดว่าปลายปี 2558 น่าจะได้ข้อสรุป และเสนอที่ประชุม ทปอ. เพื่อพิจารณาต่อไปว่าจะต้องใช้องค์ประกอบใดบ้างในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย โดยครั้งนี้อาจเป็นการปรับใหญ่ก็ได้ ซึ่งต้องประกาศให้เด็กทราบล่วงหน้า 3 ปี

ที่มา : สยามรัฐ

399 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น