สช.เตรียมออกประกาศพัฒนาการคิดวิเคราะห์เด็ก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

Print Friendly, PDF & Email

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประกาศนโยบายให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จึงได้ยกร่างประกาศ สช.เรื่องนโยบาย “ปีการศึกษา 2558 ปีแห่งการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด” เพื่อให้โรงเรียนเอกชน และหน่วยงานที่ส่งเสริมการศึกษาเอกชนทุกแห่งร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนเอกชน และผลักดันให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม

เลขาธิการ กช. กล่าวต่อไปว่า ร่างประกาศดังกล่าวได้กำหนดจุดเน้นให้สถานศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบเหมาะสมตามระดับชั้น และประเภทของการศึกษา มีค่านิยมในการทำความดี มีจิตสำนึกต่อสังคมและความเป็นพลเมือง พร้อมกันนี้ได้กำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลด้วย เช่น นักเรียน ชั้น ป.4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถเขียนแผนที่ความคิดของตนเองได้ ชั้น ม.3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80สามารถคิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ได้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. 3 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพตามเกณฑ์ที่ สช.กำหนดได้ ขณะที่โรงเรียนทุกโรง หรือ 100% ต้องจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรรมให้แก่นักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนทำความดีเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วย เป็นต้น อย่างไรก็ตามขณะนี้ สช. อยู่ระหว่างนำร่างประกาศดังกล่าวสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน หากไม่มีการปรับแก้ไขตัวชี้วัด หรือเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ในเร็วๆ นี้ตนจะลงนามในประกาศต่อไป

ที่มา : เอกชน

450 total views, 4 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น