ชี้บัณฑิตศตวรรษที่ 21 ต้องมีทักษะสำคัญ 7 ประการ

ครูระยอง-บัณฑิต ครู

Print Friendly, PDF & Email

นายสุภัทร จำปาทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในการบรรยาย บทบาทการอุดมศึกษาไทย และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโครงการสัมมนาผู้บริหาร มก.หลักสูตรการบริหารภาควิชาสู่ความเป็นเลิศ ว่า ทิศทางอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 จะมุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ปรับปรุง และยกระดับมาตรฐานหลักสูตรทางไกล อีเลิร์นนิ่ง พัตนาหลักสูตรการเรียนอินเตอร์

เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ใช้ความสามารถของมหาวิทยาลัยพัฒนาอุตสาหกรรม และเน้นความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์การสร้างความรู้ และนวัตกรรมพัฒนาประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บัณฑิตในยุคนี้ต้องมีทักษะสำคัญ 7 ประการ คือ

  1. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. ทักษะความอยากรู้อยากเห็นและจินตนาการ
  3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
  4. ทักษะการเป็นผู้สร้างและรู้จักต่อยอดความคิด
  5. ทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
  6. ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
  7. เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีความรู้เกี่ยวกับโลก

ที่มา : มติชน

586 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น