TEPE-58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 14/20 คะแนน

เฉลย TEPE Online - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

TEPE-58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 14/20 คะแนน

 • ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ถูกต้อง
  – รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน ส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา ส่งต่อนักเรียน
 • การนำผลการประเมินมาปรับปรุงจุดอ่อนและพัฒนาในส่วนที่ดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานจัดอยู่ในขั้นตอนใด
  – CHECK

 • แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในอนาคตที่สำคัญที่สุดควรเริ่มต้นจาก
  – สร้างความตระหนักถึงความสำคัญและความเข้าใจในกระบวนการของระบบ
 • ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  – การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษานักเรียนทั้งระบบ
 • กิจกรรมในข้อใดจัดเป็นกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในขั้นตอนการแก้ไขปัญหานักเรียน
  – ครูหมากจัดโครงการพี่ช่วยน้องผองช่วยเพื่อนเพื่อให้นักเรียนที่เรียนเก่งสอนเสริมให้แก่เพื่อนที่เรียนอ่อน
 • ท่านคิดว่าวิธีการของครูท่านใดไม่ถูกต้องตามหลักการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
  – ครูสมรนำเหตุการณ์จากบันทึกประจำวันที่นักเรียนเขียนเล่าประสบการณ์ที่เคยเจอปัญหามาเป็นกรณีตัวอย่างให้นักเรียนในห้องได้เรียนรู้
 • การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนที่ปรับพฤติกรรมตนเองให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นต่อไปนี้ ข้อใดไม่เหมาะสม
  – ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทั้งห้องโดยรวมไปพร้อมๆ กัน
 • ข้อใดไม่ใช่ผลผลิตที่เป็นจุดเน้นของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  – นักเรียนมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ตัวอย่างการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เหมาะสมที่สุด
  – จัดเวทีให้นักเรียนถกปัญหาการติดเกมของวัยรุ่นไทยและเสนอแนวทางแก้ไข
 • ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  – เจตคติที่ดีและความสามารถของครูในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาปัจจุบันเป็นอย่างไร
  – ส่วนใหญ่คัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง
 • ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  – สถานศึกษามีบุคลากร สื่อ และเครื่องมือ ที่เอื้อต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการคัดกรองนักเรียน
  – นักเรียนกลุ่มปกติคือกลุ่มที่โรงเรียนไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เนื่องจากนักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดกรองว่ามีความพร้อมในทุกด้าน
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  – การกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดในการประเมินองค์ประกอบด้านนักเรียน ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย
 • ต่อไปนี้เป็นการเสริมแรงที่ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้นใช้กับนักเรียนชั้น ม.5 คนหนึ่งซึ่งปกติมักไม่ส่งงาน เมื่อนักเรียนคนดังกล่าวส่งงาน คำพูดของครูต่อไปนี้ข้อใดเหมาะสมที่สุด
  – ครูพูดว่า “ดีที่รู้จักปรับปรุงตนเอง คราวหลังอย่าขาดส่งงานอีกนะ”
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
  – ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
 • ท่านเห็นด้วยกับหลักคิดในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในข้อใดมากที่สุด
  – ครูควรใช้เวลาและวิธีการที่แตกต่างกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนตามควรแก่กรณีของตน
 • ความรู้สึกและความคิด/ความเชื่อของนักเรียนในข้อใดต่อไปนี้ ที่ครูควรพิจารณาเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
  – ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และ ความคิด/ความเชื่อว่าตนสามารถทำได้
 • ต่อไปนี้เป็นกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับมือกับปัญหานักเรียน
  – ควรพยายามแก้ไขปัญหาของนักเรียนคนหนึ่งๆให้ครบถ้วนทุกปัญหา
 • ข้อใดจัดเป็นการส่งต่อภายใน
  – การส่งต่อนักเรียนไปพบครูแนะแนว

102,171 total views, 4 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น