TEPE-58302 การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด ได้ 17/20

เฉลย TEPE Online - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

TEPE-58302 การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด ได้ 17/20

 • องค์ประกอบของทักษะชีวิตข้อใดไม่ปรากกฎตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
  – การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เมื่อนักเรียนถูกเพื่อนชักชวนดื่มสุราและสูบบุหรี่บ่อยครั้ง จึงขอคำแนะนำการปฏิเสธเพื่อนจากครูผู้สอน ครูผู้สอนควรให้เหตุผลในการปฏิเสธเพื่อนตามข้อใดจึงจะเหมาะสม
  – ขอโทษด้วยนะ ฉันคงไปกับเธอไม่ได้ เพราะสุราและบุหรี่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เธอก็ควรเลิกนะ สิ่งเหล่านี้มันไม่ดีต่อเธอเลย

 • ข้อใดให้ความหมายของสารเสพติดได้ครบถ้วนชัดเจนตามองค์การอนามัยโลก (WHO) มากที่สุด
  – ยา สาร หรือวัตถุใด ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตามก่อให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ
 • การเลือกสื่อและแหล่งการเรียนรู้เพื่อประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด
  – ความเหมาะสม
 • การถูกเพื่อนชักชวนให้ลองใช้สารเสพติดสามารถเกิดขึ้นได้กับนักเรียนทุกคน ครูผู้สอนจะใช้วิธีการสอนรูปแบบใดเพื่อให้นักเรียนสามารถมีทักษะในการป้องกันในกรณีดังกล่าว
  – การฝึกทักษะปฏิเสธ
 • การจัดสารวัตรนักเรียนเป็นกิจกรรมใดในโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด
  – การจัดบริการป้องกันการใช้สารเสพติด
 • รูปแบบการสอนใดที่สร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดได้น้อยที่สุด
  – การบรรยาย
 • การจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นสำคัญจึงจะประสบความสำเร็จ
  – ความร่วมมือของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
 • กิจกรรมใดไม่จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
  – กิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ
 • สิ่งใดที่ครูผู้สอนจำเป็นต้องกระทำมากที่สุดเพื่อให้ประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  – กำหนดเกณฑ์ให้คะแนน
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดครูผู้สอนควรมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเสพติดและทักษะชีวิตอย่างถ่องแท้ เพราะเหตุใด
  – เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทักษะชีวิตตามองค์การอนามัยโลก (WHO) องค์ประกอบใดที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถประเมินทางเลือกและผลจากการเลือก
  – การตัดสินใจ
 • ครูผู้สอนจะใช้วิธีการสอนรูปแบบใดเพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้มากที่สุด
  – การโต้วาที
 • การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใดที่สามารถให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มากที่สุด
  – การจัดโครงการพี่แนะนำน้อง หรือเพื่อนแนะนำเพื่อน
 • สาระการเรียนรู้เรื่องสารเสพติดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมากที่สุด
 • – กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • การป้องกันการใช้สารเสพติดนั้นต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตองค์ประกอบใดมากที่สุดตามองค์การอนามัยโลก
  – ทุกองค์ประกอบ
 • ครูผู้สอนจะทราบพัฒนาการของนักเรียนจากการประเมินการเรียนรู้ในส่วนใด
  – ประเมินผลระหว่างการเรียนรู้
 • ครูผู้สอนต้องการสื่อเกี่ยวกับโทษของสารเสพติด ควรขอคำแนะนำ สื่อการเรียนรู้ จากหน่วยงานใดจึงจะได้รับประโยชน์ได้มากที่สุด
  – กรมอนามัย
 • การจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด แบ่งได้ตามข้อใด
  – การจัดสิ่งแวดล้อม การบริการป้องกันการใช้สารเสพติด การจัดการเรียนการสอน
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดควรมีลักษณะอย่างไร
  – เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

โดย : ทองแม้น เอี่ยมอาจหาญ

65,512 total views, 18 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น